نشانی: جاده قدیم قم ، قاسم آباد (شورآباد) ، کیلومتر 1 جاده واوان

Addres: Vavan 1ST km . Qasemabad (Shourabad) . Old Qom Read

شماره های همراه:

شماره های تماس:

56546011(021)

56546012(021)

56546013(021)

jdaeizadeh@yahoo.com :ایمیل