طراحي و اجراي انواع سوله و سازه‌هاي فلزي صنعتي
طراحي و اجراي پوشش سوله با ورقهاي رنگی و  گالوانيزه